นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอเชีย แค็บฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงรายละเอียดและวิธีการที่ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด และบริษัทแม่รวมถึงบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอเชีย แค็บ”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเอเชีย แค็บ ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเอเชีย แค็บ ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเอเชีย แค็บ ได้เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการออนไลน์ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) หรือผ่านโปรแกรม ร้านค้า การจัดกิจกรรม (รวมเรียกว่า “บริการ”) หรือวิธีการทำกิจกรรมใด ๆ ที่เอเชีย แค็บ เป็นเจ้าของหรือดำเนินการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับกับไซต์หรือบริการใด ๆ ที่อ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ๆ และในกรณีที่เป็นไซต์หรือบริการที่เอเชีย แค็บ เป็นเจ้าของร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวร่วมกันระหว่างเอเชีย แค็บ และคู่ค้าทางธุรกิจรายดังกล่าว หรืออ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจอีกฉบับแยกต่างหากจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอเชีย แค็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมโดยเอเชีย แค็บ อาจรวมถึง:

 • คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพศ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลบัญชีทางการเงิน เช่น ค่าโดยสาร ประเภทของการชำระเงินและข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอเชีย แค็บ อาจเก็บรวบรวมเพิ่มเติม

 • หากท่านสร้างบัญชี – ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน วันเกิดของท่าน เพศ สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หากท่านใช้บริการเอเชีย แค็บ หรือผ่านทางโปรแกรมหรือวิธีการอื่นใด –ท่านชำระเงินเป็นจำนวนเงินเท่าใด ท่านใช้บริการจากที่ใดไปที่ใด เป็นระยะทางเท่าไร ท่านใช้บ่อยเพียงใด ท่านใช้บริการช่วงเวลาใด รางวัลที่ท่านได้รับ และรางวัลที่ท่านใช้สิทธิแลกรับ
 • หากท่านทำแบบสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเอเชีย แค็บ ในทางอื่นใด – ข้อมูลทาง
  ประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็นคำติชม คำถาม หรือคำแนะนำของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านอาจสนใจ

เอเชีย แค็บ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมไซต์หรือใช้บริการ
ของเอเชีย แค็บ รวมถึงผ่านช่องทาง Call Center ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ (IP) เวลาที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์ที่แนะนำท่านให้กับเอเชีย แค็บ  หน้าเว็บเพจที่ท่านเปิด รวมถึงวันที่และเวลาในการเปิดหน้าเว็บเพจดังกล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ออนไลน์ของเอเชีย แค็บ อาจมีการใช้คุกกี้ (cookies) ทั้งนี้ คุกกี้คือบรรดาไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ คุกกี้นั้นช่วยเอเชีย แค็บ ในการพัฒนาไซต์ของเอเชีย แค็บ และประสบการณ์ของท่าน เพราะ เอเชีย แค็บ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาพื้นที่และคุณสมบัติการใช้งานใดที่ได้รับความนิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ของเอเชีย แค็บ   ในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชม ทำความเข้าใจการใช้งาน และความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลถูกเปิดขึ้นและมีการดำเนินการบนอีเมลนั้น

เอเชีย แค็บ อาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง และเอเชีย แค็บ อาจรวมข้อมูลที่เอเชีย แค็บ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

ในบางกรณี เอเชีย แค็บอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลอื่น ๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่น ๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล เอเชีย แค็บ จะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ) เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น ท่านต้องมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีอำนาจอนุญาตให้เอเชีย แค็บ มีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

โดยทั่วไป เอเชีย แค็บ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต) หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีนิติสัมพันธ์กับเอเชีย แค็บ  ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเอเชีย แค็บ

หากเอเชีย แค็บ ทราบว่าเอเชีย แค็บ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง (เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต) หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย เอเชีย แค็บ จะยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที เว้นแต่เอเชีย แค็บ จะมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เอเชีย แค็บอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากช่องทาง ดังนี้

1.ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเอเชีย แค็บผ่าน Mobile Application หรือ ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเอเชีย แค็บ

 1. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง email ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเอเชีย แค็บและท่าน
 2. เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของเอเชีย แค็บผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
 3. ข้อมูลที่ได้จากรับสมัครขับรถ ผ่าน Website หรือ ทางโทรศัพท์ หรือ การกรอกใบสมัครโดยตรงจากท่าน

 

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

การเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจำหน่ายสินค้า ให้บริการ หรือการติดต่อทางธุรกิจกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น เอเชีย แค็บมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบุคคลภายนอกหรือโอนไปยังผู้รับในต่างประเทศ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของเอเชีย แค็บ การให้บริการ การติดต่อทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การก่อตั้งหรือปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเอเชีย แค็บ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบของเอเชีย แค็บ และ/หรือของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเอเชีย แค็บ จะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยเคร่งครัด

เอเชีย แค็บอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเฉพาะมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการแก่ท่านหรือพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ เว้นแต่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 • วัตถุประสงค์ที่บริษัทสามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือพื้นฐานทางกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีดังต่อไปนี้ เอเชีย แค็บ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือโอนให้แก่ผู้รับในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากท่าน

 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเอเชีย แค็บ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเอเชีย แค็บ และของบุคคลภายนอก โดยความจำเป็นดังกล่าวจะต้องสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน และ บุคคลภายนอกเมื่อท่านไม่สามารถยินยอมได้ในขณะนั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเอเชีย แค็บ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เอเชีย แค็บ

ทั้งนี้ เอเชีย แค็บ จะใช้หลักเกณฑ์หรือพื้นฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • ดำเนินการและจัดการการซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของเอเชีย แค็บให้แก่ท่าน รวมถึงการจัดการบัญชีของท่าน การเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน และการใช้งานไซต์ของท่าน
 • ตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความของท่านบนบล็อกหรือบนพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ บนไซต์ของเอเชีย แค็บ หรือกระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดของท่านบนไซต์ของเอเชีย แค็บ
 • สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์(อีเมล) และข้อความทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งจองหรือการใช้บริการของท่าน การจัดการบัญชี การเข้าร่วมโปรแกรม การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และการขอข้อมูลของท่าน
 • เพื่อการบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ท่านมีต่อเอเชีย แค็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ท่านติดค้างต่อเอเชีย แค็บ
 • เพื่อการติดตามตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมการใช้งาน การตรวจสอบระบบ การบันทึกการเข้าถึงระบบ เป็นต้น
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว เอเชีย แค็บ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว เอเชีย แค็บจะต้องได้รับความยินยอมก่อนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยทำคำขอเป็นเฉพาะเรื่องๆ ไปซึ่งอาจได้แก่

 • สร้างรายการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น จำนวนและประเภทของการซื้อของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านโปรแกรมของเอเชีย แค็บ
 • การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเอเชีย แค็บ และบริษัทในเครือ

 

 

การแบ่งปันข้อมูล

เอเชีย แค็บอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ :

 • บุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอม
 • บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของเอเชีย แค็บ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเอเชีย แค็บ
 • ผู้ที่ให้บริการสนับสนุนแก่เอเชีย แค็บ (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ บริการรับส่งจดหมาย หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์) และผู้ที่ช่วยเอเชีย แค็บ ทำการตลาดให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของเอเชีย แค็บ  (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล ตัวแทนการสำรวจ ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณา และการสื่อสาร) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานในนามของเอเชีย แค็บ
 • เอเชีย แค็บ อาจเปิดเผยข้อมูลจำเพาะ (ก) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ข) เพื่อใช้บังคับสัญญา นโยบายของบริษัท และข้อกำหนดการใช้งานของเอเชีย แค็บ หรือ (ค) เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเอเชีย แค็บ พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบรรดาบุคคลอื่นของเอเชีย แค็บ
 • หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือพื้นที่ออนไลน์อื่นบนไซต์ของเอเชีย แค็บ ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ซึ่งท่านได้ลงไว้บนไซต์ของเอเชีย แค็บ อาจถูกแบ่งปันกับผู้เข้าใช้งานพื้นที่รายอื่น และผู้เข้าชมไซต์
 • ในกรณีมีการควบรวม ได้มา การจัดหาเงิน หรือการขายทรัพย์สิน หรือสถานการณ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของเอเชีย แค็บ บางส่วนหรือทั้งหมด เอเชีย แค็บอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการรับโอนทราบ

เอเชีย แค็บ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการหรือที่จำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น และเอเชีย แค็บ จะขอให้บุคคลดังกล่าวไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเอเชีย แค็บ จะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยเช่น ทำสัญญาตกลงเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เอเชีย แค็บ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบรรดาประเทศนอกประเทศไทยเพื่อไปถึงบรรดาบริษัทในเครือของเอเชีย แค็บ  รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกของเอเชีย แค็บ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของเอเชีย แค็บ เพื่อดำเนินการให้บริการของเอเชีย แค็บ  (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเอเชีย แค็บ หรือ Cloud Services) ซึ่งจากมุมมองของหน่วยงานที่ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอาจมองว่ามีหรือยังไม่มี “มาตรฐานที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ทั้งนี้ เอเชีย แค็บ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูล

 1. มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
 2. ข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูลระบบ Cloud
 3. ระยะเวลาจัดเก็บ 1 – 3 ปี
 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เอเชีย แค็บไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วน
  บุคคลของท่านแล้ว
  เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยการทำลาย กรณี
  Soft Copy
  / Hard Copy และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเอเชีย แค็บ  หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเอเชีย แค็บ เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี

โดยหลักการ เอเชีย แค็บ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เอเชีย แค็บ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเอเชีย แค็บ  และ/หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทย ท่านจะมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความรับผิดชอบของเอเชีย แค็บ หรือขอให้มีการเปิดเผยว่าเอเชีย แค็บ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมาอย่างไร ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย สำหรับการขอสำเนาเพิ่มเติม เอเชีย แค็บ อาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเอเชีย แค็บ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเอเชีย แค็บ ไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
 • สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการขอให้เอเชีย แค็บ ลบ ทำลาย หรือระงับชั่วคราวซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบได้
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการได้ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เอเชีย แค็บ หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นการทั่วไปและสามารถอ่านได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการอ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เว้นแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะข้อจำกัดทางเทคนิค อีกทั้งท่านมีสิทธิขอให้เอเชีย แค็บ ส่งหรือโอนให้ท่านโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ หากปรากฎว่าสามารถทำได้โดยเครื่องมืออัตโนมัติ
 • สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเอเชีย แค็บ หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะยื่นคัดค้าน แต่เอเชีย แค็บ อาจจะยังคงดำเนินการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเอเชีย แค็บ สามารถแสดงได้ว่าเอเชีย แค็บ มีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเอเชีย แค็บ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยต้องไม่มีผลกระทบ
 • การยื่นข้อร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าเอเชีย แค็บ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และเอเชีย แค็บ ยังคงเป็นช่องทางติดต่อของท่านในการใช้สิทธิเหล่านี้

เอเชีย แค็บ เสนอบรรดาทางเลือกให้แก่ท่านในการขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่เอเชีย แค็บ สื่อสารกับท่าน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกปฏิเสธในอีเมลส่งเสริมการขายที่เอเชีย แค็บ ได้ส่งถึงท่าน

หากท่านเลือกไม่รับการสื่อสารการส่งเสริมการขายจากเอเชีย แค็บ  เอเชีย แค็บ อาจยังคงส่งข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายถึงท่าน เช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเอเชีย แค็บ

ท่านสามารถเลือกในการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนกรณีที่คุกกี้ถูกส่ง หรือถอดออกหรือปฏิเสธคุกกี้ แต่ละเบราว์เซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้สำรวจแถบช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะถอดคุกกี้ออกหรือปฏิเสธคุกกี้ อาจส่งผลกระทบกับการทำงานหรือบริการบนไซต์ของเอเชีย แค็บ

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่คาดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้ Website หรือ facebook ของเราเท่านั้น หากท่านกด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม ) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอเชีย แค็บจัดการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ระหว่างที่เอเชีย แค็บ ดำเนินการสนับสนุนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีระบบหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เอเชีย แค็บ อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเอเชีย แค็บ ดำเนินการดังกล่าว เอเชีย แค็บ จะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนแพลตฟอร์มนี้และเปลี่ยนวันที่การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เอเชีย แค็บ แนะนำให้ท่านตรวจสอบวันที่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเข้าไซต์นี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เอเชีย แค็บ จะแจ้งท่านหากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่เอเชีย แค็บ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ติดต่อเอเชีย แค็บ

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของเอเชีย แค็บ   กรุณาติดต่อ  บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือโดยทางโทรศัพท์  02-0688808 (เจ้าหน้าที่ของเอเชีย แค็บ ปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง ศุกร์  เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

Email : PDPATeam@asiacab.co.th